93187e2c8734626a3b25

Ngọn Tháp Juche (hay con goi tháp tư tưởng chủ thể)

'
0942.153.222