tháp Juche Triều Tiên

tháp Juche (chủ thể)

tháp Juche Triều Tiên

'
0942.153.222